• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Krok za krokom
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

jablko.png

 

Krok za krokom

 

Krok za krokom

     Na prvom stupni ZŠ využívame dlhoročné skúsenosti s prácou alternatívneho školského programu Krok za krokom od jeho pilotného uvedenia na území SR od r. 1994, uplatňujeme a využívame formy a metódy práce tohto vzdelávacieho programu priebežne vo vyučovacom procese vo všetkých vyučovacích hodinách, vo všetkých triedach prvého stupňa ZŠ a zaraďujeme vzdelávacie štandardy programu KzK do vyučovacieho procesu , ako sú ranné stretnutia, tvorba projektov, tvorba kníh, písanie denníkov, používanie portfólia, pitný režim, blokové vyučovanie, tímová práca, tvorivé písanie a čítanie, spolupráca s rodičmi, vytváranie priaznivej sociálnej klímy, tvorba pravidiel, sebahodnotenie, . . . tak ako hovorí samotný názov tohto programu krok za krokom podľa schopností žiakov a možností v jednotlivých triedach. V rámci tohto programu sme zaviedli voliteľný predmet „Tvorivé čítanie a písanie“  a „Tvorivá matematika“ od šk. roku 2008/2009 na 1. stupni ZŠ. Pri práci podľa tohto programu  využívame skúsenosti lektorky – Mgr.J.Bobkovej a všetkých učiteliek I. stupňa, ktroré absolvovali školenie v danej oblasti s prácou v tomto programe. 

     Filozofia programu je založená na uplatňovaní pedagogického prístupu orientovaného na dieťa, na vytváraní triedy zameranej na dieťa, na individuálny prístup ku každému dieťaťu a spoluprácu s rodinou. Ťažisko spočíva v spolupráci učiteľov, žiakov, rodičov, v ich vzájomnej úprimnosti, otvorenosti a pozitívnom myslení. Dôraz sa kladie na prezentáciu výsledkov činnosti dieťaťa vo výchovno-vyučovacom procese a organizáciu procesu z hľadiska individuálneho a osobnostného rastu dieťaťa.

Hlavné ciele programu:

 • podporovať rozvoj vedomia dieťaťa
 • naučiť dieťa reagovať na zmeny v živote (aby bolo flexibilné)
 • aby malo schopnosť kriticky myslieť a rozhodovať sa
 • aby bolo tvorivé, zvedavé, vynaliezavé a malo fantáziu
 • aby vedelo identifikovať problém a riešiť ho
 • aby nebolo ľahostajné k potrebám druhých, s ktorými žije a je súčasťou ich spoločenstva

Charakteristické znaky programu:

 • prostredie usporiadané do centier aktivít – rôznorodosť požiadaviek detí uspokojovať členením do malých, niekoľkočlenných skupiniek, pomáhať im pri rozhodovaní prostredníctvom plánovaných činností, ktoré sa realizujú v centrách aktivít
 • individuálny prístup ku každému dieťaťu – rešpektovanie individuálnych potrieb dieťaťa, čo si vyžaduje dobre poznať každé dieťa po stránke fyzického, emocionálneho a kognitívneho rozvoja, ako aj jeho zdravotný stav, viesť deti k zodpovednosti za svoje „ja“, aby akceptovali iného človeka, jeho potreby a názory
 • spolupráca s rodinou  - bez účasti rodiny na realizácii programu by sa jeho ciele nedali splniť. Spolupráca a partnerstvo  školy a rodiny je dôležitou súčasťou práce školy.