• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

               siva.png      Výchova a vzdelávanie

 Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves

 

Naša škola bola zriadená v r. 1976. Za pomoci tvorivých a nadšených pedagógov sa podarilo vybudovať areál školy a ihriská. 1. septembra sa jej brány otvorili pre prvých žiakov.

Základná škola, Komenského ul. v Spišskej Novej Vsi je jednou z mestských škôl a nachádza sa na sídlisku Mier. Je to štátna, plnoorganizovaná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským.

skola704.JPGPri základnej škole pracuje ŠKD a ŠJ. Pedagogický zbor pozostáva z 35 učiteľov, 3 vychovávateľov a 2 asistentov učiteľa. Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca a koordinátor prevencie drogovej závislosti a sociálno-patologických javov, koordinátor zdravej školy a koordinátor environmentálnej výchovy.

ZŠ navštevujú v prevažnej miere žiaci zo sídliska Mier, prípadne iných mestských častí. Okrem nich škola poskytuje vzdelávanie pre žiakov z priľahlých obcí, ktoré nemajú plnoorganizované školy.

 skola5.JPGHlavným cieľom v súčasnosti je pre nás uskutočnenie zmien, hlavne zmeny v základnej filozofii školy. Naša predstava je vytvorenie „otvorenej školy“, kde škola a rodičia tvoria komunitu, ktorá sa podstatne častejšie stretáva a spolu rieši problémy. Chceme žiakom poskytnúť nielen vzdelanie, ale im aj vytvoriť podmienky na trávenie svojho voľného času, vytvoriť priestor na zábavu a šport.

V školskom roku 2015/2016 plánujeme:

- naďalej vytvárať športové triedy so zameraním na ľadový hokej
- plniť školský vzdelávací program
- zvýšiť záujmovú a mimo vyučovaciu činnosť žiakov, do vedenia krúžkov zapojiť rodičov a priateľov školy
- zvýšiť záujem žiakov o činnosti v školskom klube detí

Organizácia vyučovania:

Na celom 1. stupni sa vyučovanie riadi podľa programu "Krok za krokom", nadácie Škola dokorán. Jednotlivé prvky a charakteristiku programu môžete nájsť v časti "Krok za krokom" v hlavnej horizontálnej lište.

 V školskom roku 2015/2016 sa v ročníkoch  2. až 9.-teho vyučovanie riadi podľa Školského vzdelávacieho programu a v ročníkoch 1.-vom a 5.-tom podľa iŠkVP - inovovaného Školského vzdelávacieho programu.

Zaujímavosťou v rámci školského vzdelávacieho programu pre 1. stupeň je doplnenie predmetov "Informatická výchova", "Anglický jazyk", "Tvorivé čítanie a písanie" a "Tvorivá matematika" už od 1. ročníka. Všetky tieto predmety sú vyučované v špecializovaných novovytvorených učebniach.

Na druhom stupni je školský vzdelávací program doplnený hodinami podľa špecializácie jednotlivých tried. Všetci majú posilnené vyučovanie cudzieho jazyka /ANJ - min. 4 hodiny týždenne/ 2 hodiny 2. cudzieho jazyka týždenne - od 6. ročníka/. Zaujímavosťou je pridaný predmet: Tvorba projektov a prezentačné zručnosti. Viac o školskom vzdelávacom programe v časti "Škola".

Vyučovanie v školskom roku 2015/2016 je jednosmenné.