• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

Školský poriadok

Milý žiak, žiačka!

Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v klube detí , v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok.

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole :

Máš právo chodiť do školy.

Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám.

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.

Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.

Končí tam, kde sa začína sloboda iných

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:

Úvod.

I. Príchod žiakov do školy
II. Správanie žiakov počas vyučovania
III. Správanie žiakov cez prestávku
IV. Odchod žiakov zo školy
V. Dochádzka žiakov do školy
VI. Starostlivosť o zovňajšok
VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
VIII. Povinnosti týždenníkov a šatniarov
IX. Povinnosti žiakov v ŠJ
X. Dochádzka žiakov do klubu detí
XI. Povinnosti žiakov mimo školy
XII. Práva žiakov
XIII. Starostlivosť o ochranu zdravia
XIV. Výchovné opatrenia
XV. Hodnotenie a klasifikácia správaniaň
XVI. Organizácia vyučovania
XVII. Práva a povinnosti trénerov športovej prípravy
XVIII. Práva a povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa
XIX. Iné práva a povinnosti žiakov
Príloha: Prevencia a riešenie šikanovania na škole
Záverečné ustanovenia

I. Príchod žiakov do školy

 1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom vyučovania musíš už byť v triede. Na popoludňajšie vyučovanie prichádzaj 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny.
 2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj sa do prezuviek. Prezuvky majú byť zdravotne nezávadné, majú byť pevné na nohe a bezpečné, nemali by zanechávať na podlahe čierne stopy.
 3. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne pred budovou na vyučujúceho alebo na vedúceho záujmového útvaru.
 4. Do budovy školy nesmieš vojsť na skateboarde ani na kolieskových korčuliach, alebo v topánkach s kolieskom na päte..
 5. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových betónových chodníkoch a schodoch je neprípustné.
 6. Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj plot!
 7. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy.
 8. Žiaci 1.-9. ročníka používajú pri príchode do školy hlavný vchod školy.

II. Správanie žiaka počas vyučovania

 1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku. Na cvičenie TV používaj oblečenie slúžiace len na tento účel (čistý cvičebný úbor umožňujúci bezpečné cvičenie), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni. Na hodinách technickej výchovy, výtvarnej výchovy a pri laboratórnych prácach používaj povinne podľa pokynov učiteľa ochranný pracovný plášť.
 2. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom.
 3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš. Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách TV, VV, PV, F, CH , I, Psp a pri písomných prácach nevstávaš.
 4. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.
 5. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť spolužiakov.
 6. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.
 7. Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.
 8. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody a iné ) môžeš dostať dve sady učebníc.
 9. Ak máš mobilný telefón na vyučovaní ho musíš vypnúť /bod 7,  §20 Pravidlá správania žiaka vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. Júla 2008 o základnej škole a Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov/.
 10. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Nesmieš nosiť do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety ako drahé šperky, hračky, walkmany, audio-video techniku, fotoaparáty a pod. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom. Pri odcudzení alebo strate predmetov, ktoré žiak na vyučovanie nepotrebuje, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.
 11. Máš prísny zákaz nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, zápalky, zapaľovače, alkohol, omamné látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo zdravie.
 12. Dbaj v škole na svoju osobnú hygienu, nos do školy len zdravotne nezávadné prezuvky, mydlo, toaletný papier a uterák.
 13. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, prípadne žiacku ak nemáš so sebou knižku, ospravedlň sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny., Počas hodiny vyučujúci nemusí prijať Tvoje ospravedlnenie. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí len na jednu vyučovaciu hodinu.
 14. Pred hodinou TV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru. Odovzdaj vyučujúcemu TV do úschovy predmety ako hodinky, kľúče, prípadne okuliare.
 15. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, Tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou.
 16. Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von papiere.
 17. Buď úprimný, keď sa Ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo urobil.
 18. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.

III. Správanie žiakov cez prestávku

 1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi druhou a treťou hodinou vo svojej triede. Nedesiatuj na chodbe.
 2. Cez veľkú prestávku opusti s ostatnými žiakmi triedu a zdržiavaj sa v určených priestoroch.
 3. Ak máš 4. vyučovaciu hodinu TV zober si úbor so sebou a na konci veľkej prestávky čakaj na vyučujúceho pred v určenom priestore.
 4. Počas veľkej prestávky nesmieš zostávať v triede ani svojvoľne opustiť areál školy.
 5. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa vchádzaj do triedy a priprav sa na vyučovaciu hodinu.
 6. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu svojim spolužiakom.
 7. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky "Hovorme spolu, nebime sa.“
 8. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.
 9. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne behať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.
 10. Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Škody budú musieť nahradiť Tvoji rodičia.
 11. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku /bod 6,  §20 Pravidlá správania žiaka vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole./.
 12. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 11 v škole, prípadne porušuje bod č. 11 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov.
 13. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
 14. Do odborných učební, kuchynky a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa. Pred odchodom do OU si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.
 15. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu vlhkou špongiou a choď po učebné pomôcky. Nevstupuj do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa.

IV. Odchod žiakov zo školy

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty a vylož stoličku na stôl.
 2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.
 3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho odíď do šatne, preobuj sa, obleč sa a disciplinovane opusti budovu.
 4. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania v odborných učebniach ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
 5. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.
 6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnes do kancelárie školy.
 7. Po skončení vyučovania máš ísť domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy a pred budovou školy nie je dovolené.
 8. V školských priestoroch sa môžeš zdržiavať v čase mimo vyučovania len pri účasti na popoludňajších aktivitách s vedomím učiteľa, vedúceho krúžku.

V. Dochádzka žiakov do školy

 1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňuješ na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, napr. na výchovných koncertoch, filmových predstaveniach, exkurziách, atď. Si povinný zúčastňovať sa na Cvičení v prírode, Didaktických hrách v prírode a Účelových cvičeniach, ktoré sú súčasťou učebných plánov a zúčastňovať sa na vyučovaní predmetu Ochrana človeka a prírody /bod 2,  §20 Pravidlá správania žiaka vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole/.
 2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť do školy pre vopred známu príčinu a vie o nej triedny učiteľ od rodičov, požiadaj na základe písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy na základe žiadosti. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť. Rodič Ťa môže ospravedlniť z vyučovacieho dňa maximálne 4-krát počas školského roka. Tvoju neprítomnosť musí oznámiť vopred triednemu učiteľovi najneskôr však ráno pred vyučovaním/.
 3. Ak potrebuješ opustiť budovu školy počas dňa, triedny učiteľ Ťa uvoľní z vyučovania len po osobnom prevzatí Tvojim zákonným zástupcom.
 4. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámili dôvod Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi.
 5. Každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť do 24 hodín od Tvojej neprítomnosti. Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny neospravedlní.
 6. Ospravedlnenie od lekára ukážeš triednemu učiteľovi hneď po príchode do školy.
 7. Ak vymeškáš viac ako 30% z vyučovacích hodín z jednotlivých predmetov, resp. 200 vyučovacích hodín, môže Ti byť navrhnuté komisionálne preskúšanie vyučujúcim alebo triednym učiteľom.

VI. Starostlivosť o zovňajšok

 1. Do školy prichádzaj čistý, upravený, bez výstrednosti v úprave vlasov a oblečení /bod 3,  §20 Pravidlá správania žiaka vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole./.
 2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou.
 3. Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov a piersingu je neprípustné /bod 3,  §20 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole/.
 4. Do školy nos hygienické vrecúško ( uterák, mydlo, toaletný papier ) a používaj ho.
 5. Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev.
 6. Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť v šatách, ktoré máš počas vyučovania.

VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky /bod 4,  §20 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole/. Ak poškodíš alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia škodu v plnom rozsahu zaplatiť.

 1. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.
 2. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú v rámci mesta, učebnice si ponecháš a odovzdáš ich tej škole, kde skončíš školský rok.
 3. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú mimo mesta, učebnice vrátiš našej škole a na novej škole požiadaš o ich vydanie.

VIII. Povinnosti týždenníkov a šatniarov

 1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe ". Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
 2. Cez veľkú prestávku nezostávajú týždenníci v triede. Pred odchodom na veľkú prestávku otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala. Po príchode z veľkej prestávky sa postarajú o poriadok v triede a zatvoria okná.
 3. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu vlhkou špongiou, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.
 4. Šatniari zodpovedajú za poriadok v šatni a za jej uzamknutie počas celého vyučovania.

IX. Povinnosti žiaka v školskej jedálni

 1. Strava vo výdajni školskej kuchyne sa vydáva od 11,30 – 14,00 hod.
 2. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu a do jedálne vstúpiš len na pokyn dozorkonajúceho učiteľa. Pred vstupom do jedálne si v šatni ulož tašku a vrchný odev.
 3. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý obed skonzumuj v ŠJ, včítane ovocia lebo múčnika.
 4. Používanie mobilného telefónu v ŠJ nie je dovolené.
 5. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj s riad pri okienku a opusti ŠJ.

X. Dochádzka žiakov do klubu detí

 1. Ak si prihlásený do klubu detí, prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.
 2. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v klube prihlásení, odvádza učiteľka do šatne.

XI. Povinnosti žiakov mimo školy

 1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.
 2. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.
 3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v dopravných prostriedkoch.
 4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj dopravné predpisy.
 5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.-4. ročníka v zimnom období ( november – marec ) od 19.00 hod., v letnom období ( apríl – október ) od 20.00 hod. Pre žiakov 5. – 9. ročníka v zimnom období od 20.00 hod., v letnom období od 21.00 hod.
 6. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov.
 7. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto zakázané. /bod6,  §20 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole/.

XII. Práva žiakov

 1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelávanie.
 2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.
 3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 10 dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.
 4. Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaný so zohľadnením ich postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka, aj v klasifikácií správania. Žiakovi nemožno znížiť známku zo správania a ani iného vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom zdravotného postihnutia.
 5. Žiak 5. – 9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať posledný augustový týždeň pred novým školským rokom opravné skúšky.
 6. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách a v školskom časopise.
 7. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.
 8. Žiak má mať všetky možnosti na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie.
 9. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.
 10. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky a knižnicu.
 11. Majú právo prihlásiť sa do záujmového krúžku, ktorý je organizovaný v škole a zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola.
 12. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu a koordinátora drogovej prevencie.
 13. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti, využívania. Preto treba, aby toto svoje právo uplatnil prostredníctvom svojho triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, výchovného poradcu alebo iného učiteľa školy, prípadne na problém môže upozorniť školu zástupca žiaka.

XIII. Starostlivosť o ochranu zdravia

 1. Si povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
 2. Máš zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé – napr. fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používanie škodlivých látok /bod 6,  §20 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole/.
 3. Máš byť oboznámený so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole na začiatku školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede Ťa oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach máš byť oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Si povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
 4. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia ihneď informuj vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
 5. Pri úraze alebo nevoľnosti Ti poskytne vyučujúci, alebo určený zdravotník školy prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Na ošetrenie pôjdeš buď so zamestnancom školy alebo so svojim zákonným zástupcom.
 6. Za Tvoju bezpečnosť zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovno – vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách organizovaných školou, pri školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia a konajúci dozor. Preto rešpektuj ich príkazy.
 7. Pri prechode žiakov z budovy na ihrisko a pri ceste späť vykonáva dozor vyučujúci telesnej výchovy.
 8. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov /bod 8,  §20 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole/.

XIV. Výchovné opatrenia

 1. Za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív Ti bude udelená pochvala. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne /§21 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole/.
  Škola udeľuje:
  1. pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom zázname
  2. pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka
  3. pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy
  4. pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom triedy, školy
  5. diplom
  6. s rodičovskou radou knižnú odmenu
 2. Za závažné alebo opakované previnenia Ti bude udelené výchovné opatrenie, ktoré spravidla predchádza zníženiu známky zo správania. Pred udelením niektorého opatrenia sa pozve rodič resp. zákonný zástupca do školy na prejednanie. Aj za jedno previnenie Ti možno udeliť výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení :
  1. zápis do žiackej knižky
  2. zápis do Poznámok k práci žiakov do Klasifikačného záznamu
  3. napomenutie od triedneho učiteľa
  4. pokarhanie od triedneho učiteľa
  5. pokarhanie od riaditeľa školy
 3. Za neospravedlnené hodiny Ti bude navrhnuté niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania.
  1. Za 1 neospravedlnenú hodinu Ti triedny učiteľ navrhne pokarhanie od triedneho učiteľa
  2. Za 1 neospravedlnený deň Ti triedny učiteľ navrhne pokarhanie od riaditeľa školy
  3. Za 7 – 15 neospravedlnených hodín Ti triedny učiteľ navrhne zo správania stupeň 2 (uspokojivé)
  4. Za 16 – 60 neospravedlnených hodín Ti triedny učiteľ navrhne stupeň 3 ( menej uspokojivé)
  5. Nad 60 neospravedlnených hodín Ti triedny učiteľ navrhne stupeň 4 ( neuspokojivé).
 4. Pri počte viac ako 15 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín v jednom mesiaci, škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa mestu.
 5. Ak si do školy neprinesieš žiacku knižku, záznam sa zapíše do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom zázname. Ak si zabudneš žiacku knižku 6 a menej ráz za polrok, triedny učiteľ Ti udelí napomenutie alebo navrhne niektoré výchovné opatrenia. Ak si zabudneš žiacku knižku viac ako 6 – krát za polrok, bude Ti navrhnutá znížená známka zo správania.
 6. V prípade, ak si opakovane bez vážnejšieho dôvodu neprinesieš pomôcky na vyučovanie, môže Ti triedny učiteľ udeliť napomenutie alebo navrhnúť niektoré z výchovných opatrení alebo zníženú známku zo správania.

 7. Konkrétne opatrenia na posilnenie disciplíny:

Priestupok:

Opatrenie:

Neslušné vyjadrovanie, nadávky

triedny učiteľ Ti navrhne zo správania stupeň 2

Použitie mobilného telefónu na vyučovacej hodine

1 krát – napomenutie triednym učiteľom
2 krát – pokarhanie riaditeľom školy
3 a viac krát – 2 zo správania
/mobil Ti bude odobratý a vrátený zákonnému zástupcovi/

Ignorovanie pokynov vyučujúceho

triedny učiteľ Ti navrhne zo správania stupeň 2

Alkohol, cigarety, drogy, omamné látky /prinesenie, požitie/

triedny učiteľ Ti navrhne zo správania stupeň 2

Neskoré príchody

3-krát – 1 neospravedlnená hodina
5-krát – pokarhanie riaditeľom školy
viac ako 5 - triedny učiteľ Ti navrhne zo správania stupeň 2

Nosenie pokrývky/šiltovka, kapucňa/ hlavy v priestoroch školy

3-krát – pokarhanie triednym učiteľom

Vyrušovanie na vyučovacej hodine

3 zápisy v triednej knihe – pokarhanie triednym učiteľom
4-6 zápisov – pokarhanie riaditeľom školy
7 a viac - triedny učiteľ Ti navrhne zo správania stupeň 2

Bitka so spolužiakom

Pokarhanie riaditeľom školy

Hranie hazardných hier za peniaze

Pokarhanie triednym učiteľom

Úmyselné poškodenie majetku

Plná náhrada škody, pokarhanie riaditeľom školy, resp. 2 zo správania – podľa závažnosti

Nevhodné správanie sa na akciách školy

Pokarhanie triednym učiteľom a podľa závažnosti pokarhanie riaditeľom školy, resp. triedny učiteľ Ti navrhne zo správania stupeň 2

Nezdvorilé správanie sa k zamestnancom školy

Pokarhanie triednym učiteľom a podľa závažnosti pokarhanie riaditeľom školy, resp. triedny učiteľ Ti navrhne zo správania stupeň 2

XV. Hodnotenie a klasifikácia správania

 1. Dodržiavanie pravidiel správania a tohto školského poriadku školy počas klasifikačného obdobia je kritériom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.
 2. Správanie žiaka sa klasifikuje so zreteľom na jeho vek, prípadne so zreteľom na jeho iné osobitosti.
 3. Požiadavky na klasifikáciu správania:
  • Stupeň 1- veľmi dobré
   Žiak uvedomelo dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy. Ojedinelo sa dopúšťa menej závažných previnení.
  • Stupeň 2- uspokojivé
   Žiak sa závažnejšie previní, alebo opakovane menej závažne previní, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.
  • Stupeň 3- menej uspokojivé
   Správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa sa dopúšťa ďalších previnení.
  • Stupeň 4 – neuspokojivé
   Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov

XVI. Organizácia vyučovania

 

 1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Je umiestnený v každej triede a na webovej stránke školy. 
 2. Začiatok vyučovania je o 8:00, pri športovej príprave (SRL) na ľade o 7:30 a nultej hodine o 7:10.
 3. Vyučovacia hodina trvá:  nultá – 40min, dopoludňajšia - 45min, poludňajšia – 40 min. Popoludňajšie vyučovanie možno realizovať v dvojhodinových celkoch. Dopoludnia možno vyučovať predmety SRL, VYV, TEH, INF, CHE, BIO, FYZ v dvojhodinových celkoch bez prestávky so súhlasom riaditeľa.

 

vyučovacia hodina

čas /od - do/

Dopoludnia

0

7:10 – 7:50

1 - 2 /SRL/

7:30 – 9:40

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

9:55 -10:40

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

Popoludní

7

14:10 – 14:50

7 - 8

14:10 – 15:30

 

 1. Prestávka na obed je podľa rozvrhu hodín jednotlivých tried, vždy po skončení vyučovania danej triedy /s výnimkou súhlasu riaditeľa/

a, 11:40 – 12:10

b, 12:35 – 13:05

c, 13:30 – 14:10

 1. Činnosť ŠKD je od 6:30 do 7:45, resp. 11:40 – 16:30

 

XVII. Práva a povinnosti trénerov športovej prípravy

 

Práva trénerov športovej prípravy /SRL/ resp. učiteľov športovej prípravy:

 1. Vzťahujú sa na nich rovnaké práva ako na učiteľov – podieľajú sa na vzdelávaní žiakov.
 2. Zaradiť resp. nezaradiť žiaka do zostavy na zápas.
 3. Po predošlej konzultácii a odsúhlasení trénerskou radou posunúť žiakov na zápas s vyšším, resp. nižším ročníkom.
 4. Voliť náplň tréningového procesu v rámci učebných osnov a kritérií SZĽH.
 5. Posadiť žiaka na lavičku na 10 min pri sústavnom narúšaní tréningového procesu – rovnako ako 10 min vylúčenie v zápasoch. Súčasne tréner zapíše žiakovi poznámku do triednej knihy a spolu s triednym učiteľom oboznámi rodičov s danou skutočnosťou.

Povinnosti trénerov športovej prípravy /SRL/ resp. učiteľov športovej prípravy:

 1. Vzťahujú sa na nich rovnaké povinnosti ako na učiteľov – podieľajú sa na vzdelávaní žiakov.
 2. Musia zabezpečiť dozor nad žiakmi pri prechode zo školy na zimný štadión resp. opačne pri realizovaní predmetu športová príprava v rámci rozvrhu hodín.
 3. Vypracovávajú hodnotenie žiakov v rámci predmetu SRL a realizujú predpísané testy SZĽH  v rámci letnej aj zimnej prípravy.
 4. Vypracovávajú hodnotiacu správu za príslušnú športovú hokejovú triedu.
 5. Podieľajú sa na príprave a realizácii testov pri zaraďovaní žiakov do športových hokejových tried.
 6. Vyjadrujú sa k zaradeniu i vyradeniu žiakov do resp. zo športových hokejových tried.
 7. Podieľajú sa na príprave dokumentov potrebných pre SZĽH.
 8. Zúčastňujú sa rodičovských združení príslušných športových tried.
 9. Rešpektujú práva dieťaťa.

10.  Spolupracujú s triednym učiteľom a rodičmi pri riešení výchovných problémov.

 

XVIII. Práva a povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa

 

Práva zákonných zástupcov:

 1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní.
 2. Byť informovaní o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa prostredníctvom žiackej knižky, písomnou formou, upovedomením triednym učiteľom, formou konzultácií s vyučujúcim po vopred dohodnutom termíne, alebo na rodičovskom združení, pričom rodič nenarúša organizačný chod vyučovania.
 3. Prostredníctvom rodičovských združení sa aktívne zúčastňovať na riešení otázok výchovy a vzdelávania, mať možnosť poskytovať škole materiálnu i finančnú pomoc.
 4. Spolupracovať so školou pri ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, nezasahovať do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáhať vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh.
 5. Mať právo o poskytnutie špeciálnopedagogickej starostlivosti a poradenských služieb rodičom a žiakom vo výchove a vzdelávaní žiaka.
 6. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka. Ak je vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.
 7. Dobrovoľne združovať sa v Rade rodičov, ktorá rieši otázky výchovy a vzdelávanie, ale aj materiálnej či finančnej pomoci škole, v prospech školských akcií a žiakov.

 

Povinnosti zákonných zástupcov:

 1. Nie je dovolené rodičom vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude vopred dohodnuté s učiteľom, príp. povolené riaditeľom školy.
 2. Rodič má pravidelne kontrolovať domácu prípravu žiakov, prípravu učebných pomôcok a kontrolovať žiacku knižku.
 3. Dohliadnuť, aby žiak išiel do školy odpočinutý a najedený. Rodič zodpovedá za správanie, výchovu a úpravu zovňajška žiaka.
 4. Dbá, aby dieťa neprinášalo do školy veci, ktoré sú v rozpore so ŠP, nesúvisia s výchovno-vzdelávacím procesom v škole alebo by mohli ohroziť zdravie, bezpečnosť a správny vývoj žiakov.
 5. Zodpovedá za to, že žiak si neprinesie a nepožije na podujatiach organizovaných školou (ako aj do školy samotnej) alkohol, cigarety a omamné látky.
 6. Bezodkladne oznamuje a ospravedlňuje každú neprítomnosť žiaka triednemu učiteľovi najneskôr do konca vyučovania prvého dňa neprítomnosti žiaka a doloží písomné ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní, najneskôr do troch dní od nástupu žiaka na vyučovanie.
 7. Zákonný zástupca je povinný písomne požiadať riaditeľstvo školy o súhlas plnením PŠD v cudzine, tiež o súhlas na vykonanie komisionálnej skúšky, ak žiak neprospieva alebo plní PŠD v zahraničí.
 8. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 9. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

10.  Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania a načas ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa v škole.

11.  Poskytovať škole osobné údaje, kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov, e-mailové adresy, mobilné čísla pre prípad choroby alebo iného ohrozenia dieťaťa a potreby výchovno-vzdelávacieho procesu. Každú zmenu nahlásiť najneskôr do 1 týždňa, pričom škola rešpektuje zákon o osobných údajoch.

12.  Prevziať zodpovednosť za škody spôsobené jeho dieťaťom na majetku školy a spolužiakov na ktoré sa nevzťahuje poistenie školy a nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

13.  Ak žiak nemôže prísť do školy pre vážnu príčinu, ktorá je vopred známa, požiada rodič triedneho učiteľa o uvoľnenie žiaka z vyučovania. Z jednej vyučovacej hodiny uvoľňuje žiaka vyučujúci učiteľ, z dvoch a viacerých vyučovacích hodín alebo celého dňa triedny učiteľ, na niekoľko dní z mimoriadne vážnych dôvodov uvoľňuje žiaka z vyučovania riaditeľ školy, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiak môže odísť z vyučovania len v sprievode rodiča. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z vopred známych dôvodov alebo pre chorobu, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi neprítomnosť žiaka v prvý deň jeho neprítomnosti, najneskôr do konca vyučovania. Pri dlhšej neprítomnosti predloží lekárske potvrdenie v žiackej knižke podpísané zákonným zástupcom. Za dochádzku žiaka do školy je zodpovedný zákonný zástupca žiaka.

14.  Nenarušovať súkromie pracovníkov školy.

 

XIX. Iné práva a povinnosti žiakov

 1. Žiak má právo zúčastniť sa súťaží organizovaných v rámci školy so súhlasom riaditeľa školy.
 2. Žiak má právo zúčastniť sa hokejových zápasov a turnajov organizovaných mimo SZĽH len so súhlasom riaditeľa školy, o ktorý požiada zákonný zástupca žiaka minimálne 5 dní vopred.
 3. Žiak pri účasti na turnaji resp. zápase podľa bodu 2 tohto článku je povinný dobrať si prebraté učivo. O pomoc môže požiadať spolužiakov alebo vyučujúceho.
 4. Žiak môže manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou len so súhlasom a v prítomnosti vyučujúceho.
 5. Žiak má zakázané zneužívať informačné prostriedky , ktoré by mohli viesť k narušeniu mravnosti /nahrávanie a fotografovanie na mobilný telefón, odpočúvacie zariadenia, diktafóny a pod./
 6. Žiak má zakázané vyjadrovať sa hanlivo na adresu zamestnancov školy a znevažovať ich prácu, a to verejne, a taktiež prostredníctvom internetu, sociálnych sietí /facebook, pokec, twitter, „chaty“, diskusné fóra či webové stránky, .../
 7. Žiak má povinnosť zúčastniť sa externého testovania za účelom celoslovenského zisťovania výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Ak sa žiak 9-teho ročníka z objektívneho dôvodu nezúčastní testovania v riadnom  termíne, zúčastní sa testovania v náhradnom termíne.

Záverečné ustanovenia

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Tento vnútorný poriadok škola nadobúda platnosť dňom 1.9. 2015.

Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov i spolužiakov a zaslúženú odmenu.

V Spišskej Novej Vsi 1.9.2015

RNDr. Peter Kresťanko
riaditeľ školy

Príloha: Prevencia a riešenie šikanovania na škole

Charakteristika šikanovania

Šikanovaním je akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie môže zanechať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

Znaky šikanovania

 • úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,
 • agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
 • opakované útoky,
 • nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.

Prejavy šikanovania

 • fyzické útoky,
 • urážlivé prezývky,
 • nadávky,
 • posmech,
 • tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti svojej vôli,
 • odcudzenie veci,
 • prehliadanie a ignorovanie obete.

Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupkov (proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku).

Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie naplniť skutkovú podstatu trestného činu (prečin alebo zločin – ohováranie, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody, nátlak, vydieranie, lúpež, krádež, poškodzovanie cudzej veci, neoprávnené užívanie cudzej veci). Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku.

Pedagogický zamestnanec, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, vystavuje sa riziku trestného postihu. Svojim konaním môže naplniť i skutkovú podstatu trestného činu – neprekazenia, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia, či funkcie.

Prevencia šikanovania

Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.

V rámci účinnej prevencie šikanovania škola:

a) bude vytvárať priaznivú klímu v škole,

b) zabezpečí úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a rodičmi, jasne vymedzí možnosť oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti oznámení),

c) školským poriadkom jasne stanoví pravidlá správania vrátane sankcií za ich porušovanie, bude viesť písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,

d) v súlade s pracovným poriadkom zaistí zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení, v čase záujmovej a mimoškolskej činnosti v priestoroch kde by mohlo dôjsť k šikanovaniu,

e) pre pedagogických zamestnancov a rodičov bude organizovať semináre s odborníkmi

zaoberajúcimi sa danou problematikou,

f) bude informovať verejnosť o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (poskytnutie kontaktov na inštitúcie, ktoré sa šikanovaním zaoberajú),

g) zabezpečí vzdelávanie triednych učiteľov, koordinátorov prevencie a výchovných poradcov v oblasti prevencie šikanovania,

h) pri riešení problémov so šikanovaním bude úzko spolupracovať s odborníkmi príslušného centra výchovnej a psychologickej prevencie,

i) stanoví oznamovaciu povinnosť pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom okamžite upozorniť na problémy šikanovania vedenie školy, ktoré bude bez meškania problém riešiť a každej obeti poskytne okamžitú pomoc.

Metódy riešenia šikanovania školou

1. Zaistenie ochrany obetiam.

2. Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi.

3. Nájdenie vhodných svedkov (individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami) NIKDY NEKONFRONTOVAŤ OBETE A AGRESOROV!!! Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej výpovedi.

4. Kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov.

5. Kontaktovanie centra výchovného a psychologického poradenstva alebo diagnostického centra.

6. Poskytnutie podpory obeti.

7. Nahlásenie závažnejšieho prípadu šikanovania polícii.

Opatrenia

Pre obete:

1. Odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.

2. Zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľom školy v spolupráci s centrom výchovného a psychologického poradenstva.

Pre agresorov:

1. Odporúčanie rodičom agresorov vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.

2. Udelenie výchovného opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, zníženie známky zo správania.

3. Preloženie žiaka do inej triedy (ak to podmienky školy dovoľujú).

4. V mimoriadnych prípadoch:

 • odporučenie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do príslušného diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória,
 • oznámenie príslušnému ÚPSV a R – odbor sociálno-právnej ochrany detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletých v zmysle zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,
  • oznámenie príslušnému útvaru policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.

Spolupráca školy s rodičmi žiakov

1. Pri podozrení zo šikanovania škola predvolá zákonných zástupcov obete i agresorov na pohovor s riaditeľom školy v prítomnosti výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie, z ktorého sa vyhotoví písomný zápis.

2. Upozorní rodičov, aby sledovali možné príznaky šikanovania a ponúkne im pomoc.

3. Zabezpečí taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií zo strany pedagogických zamestnancov.

Spolupráca školy s inými inštitúciami

V rámci prevencie šikanovania škola úzko spolupracuje s:

 • CPPPaP,
 • riadi sa opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu je riaditeľ školy povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť:

príslušnému útvaru policajného zboru, orgánu sociálno-právnej ochrany.