• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

Štatút školskej hokejbalovej  a hokejovej ligy.

1         Úvodné ustanovenia

 • Organizátorom súťaže je IHŠ, Dubová 14/9, 052 01Spišská Nová Ves, IČO:42110327 v spolupráci so Základnou
  školou, Komenského 2, Spišská Nová Ves, Ďalej len „Organizátor“

 • Súťaž „Školská hokejbalová a hokejová liga“ (v texte len „Súťaž“) sa uskutoční každoročne v čase od 1. októbra do 30. júna školského roka.

2         Základná charakteristika súťaže

Súťaž bude organizovaná ako regionálny turnaj v hokejbale resp. v hokeji medzi žiakmi a žiačkami základných škôl určených vekových kategórií. Súťaž bude rozdelená do dvoch súťažných období – jesenná a jarná časť. Po skončení základnej časti sa bude súťažiť formou play-off o postup do záverečného turnaja, ktorý sa uskutoční vo VSE aréne ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves.

3         Podmienky účasti v súťaži

Organizátor osloví listom riaditeľov základných škôl a 8 ročných gymnázií v miestnom regióne a zašle im prihlášku školy do súťaže spolu s propozíciami, štatútom súťaže a formulárom pre účasť žiaka v súťaži. Riadnym vyplnením prihlášky a zaslaním na určenú adresu v danej lehote riaditeľ prihlási školu do súťaže. Následne budú prihláseným školám e-mailom zaslané podrobné informácie a príslušný formulár pre účasť žiakov/žiačok v súťaži, ktorý bude potrebné doručiť do určitého termínu spolu s prefotenými kartičkami poistenca. V prípade, že žiak pristúpi k súťaži neskôr, je potrebné príslušný formulár aj s prefotenou kartičkou odovzdať organizátorovi min. 24 hod pred uskutočnením súťažného zápasu osobne alebo mailom. V odôvodnených prípadoch – taká chorobnosť hráčov, že sa nemôže uskutočniť zápas, je možné žiaka/ov dopísať na súpisku v deň súťažného zápasu, po predložení potrebných dokladov.

4         Vekové kategórie

Súťaže sa môžu za jednotlivú prihlásenú školu zúčastniť žiaci za prihlásenú školu v týchto vekových kategóriách:

 • Prípravka: žiaci 1. stupňa /8 – 10 rokov/

 • Mladší žiaci: žiaci navštevujúci 6. ročník ZŠ a mladší /žiak nesmie byť vekovo starší ako riadni žiaci 6. ročníka – max 12 rokov/

 • Starší žiaci : žiaci navštevujúci 8. ročník ZŠ a mladší /žiak nesmie byť vekovo starší ako riadni žiaci 8. ročníka – max  14 rokov/

 • Žiačky základnej školy: jedna veková kategória -  4. až  8. ročník

 Účasť školy v súťaži nie je podmienená účasťou vo všetkých kategóriách. V jednej vekovej kategórii budú môcť nastúpiť žiaci/žiačky napísaní v súpiske pred začiatkom zápasu. Možnosť doplnenia súpisky je uvedená vyššie. Ak za družstvo nastúpi žiak, ktorý nie je uvedený na súpiske, dôjde ku kontumácii zápasu v prospech súpera.

Za pravdivosť údajov o roku narodenia a potvrdenie, že žiak je skutočne žiakom predmetnej školy zodpovedá riaditeľ vysielajúcej školy.

5         Hrací systém

Súčasťou súťaže je aj možnosť bezplatného využívania hracej plochy za účelom tréningu vo vopred dohodnutých termínoch a čase stanovených pre družstvo celoročne. Základné kolá súťaže budú prebiehať celoročne v dvoch častiach: jesenná a jarná a následne budú súboje play-off o účasť v záverečnom regionálnom turnaji, do ktorého postúpia družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste /počet upresnený podľa počtu prihlásených družstiev/.

Presné termíny jednotlivých zápasov budú stanovené po prihlásení sa družstiev do súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínov jednotlivých zápasov, s ktorými budú prihlásené družstvá vopred oboznámené.

5.1      Časový harmonogram zápasov

  V kategórii prípravky zápas trvá 3x8min, u mladších žiakov a žiačok zápas trvá 3x10min čistého času, pri kategórii starších žiakov 3x12min čistého času. Prestávka medzi tretinami trvá 2min. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny času /bude upravený po počte prihlásených družstiev/.

Hrá sa podľa platných pravidiel Slovenskej hokejbalovej únie.

5.2      Tresty

Menší trest – vylúčenie na 2 min.

Väčší trest – vylúčenie na 5 min.

Osobný trest – vylúčenie na 10min, resp. vylúčenie do konca zápasu.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny dĺžky trestov pre súťažný ročník. Upresnenie dôjde po prihlásení družstiev do súťaže.

6         Ďalšie podmienky súťaže

  Po spracovaní všetkých prihlášok bude spracovaný konkrétny termínový kalendár jednotlivých družstiev v príslušnej kategórii.

7         Povinnosti Organizátora

  Organizátor zabezpečuje možnosť využitia plochy na tréning pre každé družstvo a kategóriu za dodržania prevádzkového poriadku ihriska.V priebehu súťaže zabezpečuje šatňu, hraciu plochu, časomieru, rozhodcov, vyhotoví zápis o stretnutí. zabezpečí umiestnenie rozpisu zápasov a ich výsledkov na webovej stránke venovanej projektu Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy.

Potrebnú výstroj pre potreby školskej hokejbalovej a hokejovej ligy zabezpečí organizátor.

Jednotlivé družstvá sa v súťaži zúčastňujú na vlastné náklady /doprava/ a zodpovednosť.

8         Právo Organizátora

  Štatút Súťaže aj Pravidlá sú k dispozícii na www stránke venovanej súťaži. Organizátor má právo zmeniť Pravidlá, Štatút Súťaže ako aj termíny jednotlivých súťažných kôl. Organizátor si vyhradzuje právo po ukončení zápasu a zistení neoprávneného štartu hráča kontumovať daný zápas v prospech druhého družstva. Zmena Štatútu Súťaže, ako aj Pravidiel bude publikovaná na oficiálnej webovej stránke Súťaže a budú s nimi oboznámené všetky zúčastnené družstvá.

9         Poistenie a zodpovednosť za škody

  Školská hokejbalová liga je riešená v rámci mimoškolskej činnosti jednotlivých škôl a teda poistenie v rámci školských aktivít sa vzťahuje aj na priebeh tejto súťaže. Organizátor ani prevádzkovateľ nezodpovedajú za škody na majetku, na zdraví, ani iné škody spôsobené účastníkmi ani tretími osobami v súvislosti so súťažou.

10   Pravidlá pre jednotlivých účastníkov

  Účastníci (žiaci, žiačky, tréneri, usporiadatelia, vedúci tímu, zúčastnené osoby) sa riadia podľa pokynov Organizátora v súlade s prevádzkovým poriadkom ihriska a školy. Pri opakovanom porušovaní pravidiel organizátora bude družstvo vyradené zo súťaže. V prípade úmyselného poškodenia majetku je zodpovedný vedúci družstva resp. tréner. Organizátor si bude následne uplatňovať náhradu škody v plnej výške. V prípade nejasností, pochybností o plnení pravidiel dôjde ku konzultácii s organizátorom.

11   Záverečné ustanovenia

Tento štatút je platný dňom podpisu organizátorom – IHŠ a ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves.

  Spišská Nová Ves, 3.9.2012