• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

Školský špeciálny pedagóg

Na zabezpečenie potrieb rodičov, žiakov a učiteľov v oblasti špeciálnej pedagogiky na škole pracuje školský špeciálny pedagóg - p. PaedDr Eva Kupčíková.

Priamo sa podieľa na výchove a vzdelávaní zdravotne postihnutého žiaka na bežnej škole. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu, v procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálnopedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby.

Poskytuje konzultácie, rady a informácie rodičom dieťaťa a taktiež učiteľom podieľajúcim sa na výchove a vzdelávaní daného dieťaťa.  Podľa potreby  spolupracuje  s výchovným poradcom a potrebnými poradenskými inštitúciami.

Mesačne sa venuje týmto činnostiam:

 • stretnutie s triednymi učiteľmi, zoznámenie ich so začlenenými žiakmi
 • štúdium žiackej agendy – odborné vyšetrenia
 • diagnostické pozorovanie žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami vo vyučovacom procese, priebežné  konzultácie s tr. učiteľmi
 • príprava reedukačných programov a IVVP
 • konzultácie v CPPPaP, CŠPP so psychológmi a špec. pedagógom
 • individuálna práca so žiakmi podľa rozvrhu
 • vedenie záznamov začlenených žiakov
 • konzultácie s rodičmi